MUAYENE HİZMETLERİ

MUAYENE HİZMETLERİ

(305/2011/AB)Yapı Malzemeleri
Malzemelerin kullanılacağı yapı işlerinin (tamamı veya tek tek kısımları) amaçlanan işlevleri görmeye uygun olmaları yanında, ekonomik yönü gözetmeleri ve bu açıdan aşağıdaki temel gereklere, şayet söz konusu işler bu gerekleri ihtiva eden düzenlemelere tabii iseler, riayet etmeleri zorunludur. Düzenli olarak gözden geçirilecek bu gerekler ekonomik açıdan makul bir çalışma süresince yerine getirilmelidir.

İletişim teknolojisi başta olmak üzere gelişen teknik imkânlar küreselleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin pazara yansımaları, teknolojinin hızla gelişmesi ile desteklenirken rekabetin giderek artması, ürün ve üretimdeki kaliteyi tek başına yetersiz kılmıştır. Kalitenin yanı sıra;
• Ulusal ve uluslar arası teknik engellerin ortadan kaldırılması için yasal şartları yerine getirmek,
• Uygunluk değerlendirme süzgecinden geçecek çalışmaları hayata geçirmek,
• Reklamasyonda rekabeti olumsuz yönde etkileyecek unsurlara karşı önlem almak, zorunlu olmuştur.

Bu nedenle, ülkemizde ve gümrük birliğine tabi olan ülkelerde zorunlu hale gelecek olan işaretleme teknik düzenlemelerin ticarette engel oluşturmaması için Standard ve Teknik düzenleme yöntemlerinin uyumlaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. İşaretleme 4703 sayılı kanunun bir zorunluluğu yanı sıra müşteri beklentilerine karşı bir güvence olacaktır. Çalışmaların daha şeffaf hale getirilmesi, standardizasyon faaliyetlerinin güçlendirilmesi, özellikle sağlık, güvenlik, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi toplum yararını gözeten temel gereklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, ürünlerin ayrı olarak standartlarının uyumlaştırması yerine birbirine benzeyen ürünlerin aynı grupta toplanarak asgari güvenlik koşullarının sağlanması amaçlanmıştır. Yeni yaklaşım politikası doğrultusunda ürünlerde tek bir işaretin yer alması sağlanmış ve bu işaret işareti olarak tanımlanmıştır.
Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinin hızlanması Türkiye’ye yeni sorumluluk ve yükümlülükler getirmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin yükümlülüğü, AB ile mevzuatı uygulayacak ait yapıyı oluşturmaktır. Kapsamında farklı ürün grupları için farklı direktifler mevcuttur, kapı ve pencereler ise Yapı Malzemeleri direktifi’ ne girmektedir. (Bakınız: 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Belgelendirme Faydaları:

Üretici
√ Ürünün pazardaki değeri artacaktır,
√ Rakipler karşısında farklılık yaratacaktır.
√ Ürünün sürekli gelişimine fayda sağlayacaktır.
√ Müşterinin güveni sağlandığı için pazarlama maliyetlerinde azalma sağlayacaktır.
√ Kamu alımlarında tercih sebebi olacaktır.

Müşteri
√ Ürünü güvenerek kullanacaktır.
√ Ne satın aldığını bilecektir.

Toplum
√ Etik olmayan üreticilerin tespit edilmesini sağlayacaktır.
√ Kaynakların etkin kullanılmasını sağlayacaktır.