CE Etiketleme

CE ETİKETLEME

CE işareti kısaca nedir?
işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım politikası kapsamında ürünlerin direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti neden önemlidir ve nasıl alınır?
CE işareti, Avrupa Birliği’nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için söz konusu mevzuat kapsamına giren piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelmektir. Yapı malzemeleri Direktifinde ürünler kullanım alanlardaki risk derecelerine göre farklı metotlarla CE işareti alabilirler, bunların bazılarında Onaylı Kuruluşlara görev düşmekte, bazılarında ise Onaylı Laboratuarlara görev düşmektedir. Bunların toplandığı ve özetlendiği mekanizmaya “uygunluk Teyit Sistemi denir. Detaylı bilgi için; (Bakınız: 26.07.2012 tarihli ve 28365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamındaki Malzemelerin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-04)

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak Türkiye’deki durum nedir?
Türkiye ile AB arasında Gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’ nın (OKK) 8-11. Maddeleri. Malların serbest dolaşımının en iyi şekilde temini amacıyla ticarette teknik engellerinin kaldırılması konusundaki AB araçlarının ülkemiz iç mevzuatına dâhil edilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, AB’ nin ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki mevzuatının listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve kuralları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiştir.

Neden CE işaretlemesi?
Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı -4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair kanun -CE işareti gönüllülük esasına bağlı değil yasal zorunluluktur.

TS EN 14351-1+A1:2012
Pencereler ve Kapılar - Mamul Standardı
Performans özellikleri - Bölüm 1:
Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar

Şubat 2010
Tüm pencere üreticileri bu tarihten itibaren bu standarda göre CE işaretlemesi yapmak zorundadır.